VALIKKO

Tilastot

Tilastot

Miesten edustusjoukkueen pistepörssi 1991-2021 

(Tilastoihin laskettu seuran kaikki viralliset ottelut)

PelaajatKaudetOttelutMaalitSyötötPisteetJäähyt
Lassi Vänttinen13458430507937259
Sami Johansson1138149924374274
Sami Nyman9314349204553282
Pasi Peltola12344180357537184
Eemeli Salin6238282191473102
Sami Mattila7269167249416279
Jussi Piha935110530641156
Vesa-Matti Virtanen930920320741066
Mikko Leikkanen1444722816138961
Henri Johansson621019214533720
Nico Salo1133814019333380
Janne Lamminen10377142170312201
Mika Savolainen724454150204314
Joonas Pylsy31159410419859
Krister Savonen92776912419366
Lasse Salminen31101058218720
Sami Paavola929610777184156
Oskari Heikkilä 72381117218358
Mikko Kostamovaara71528592177116
Niko Juhola92331245117554
Juhani Salo62171056817354
Mika Niemi488986916766
Asser Jääskeläinen9295947216681
Ilkka Mäkipää5184787515374
Marko Ruponen8173876214963
Veli-Matti Luukko5171895714638
Sami Tuulola5171509214254
Ville Lastikka280835613910
Joona Nieminen6180746213662
Jussi Lehtinen5172844512999
Mika Hirsimäki61629830128199
Mikko Petäjistö81707256128134
Eetu Sikkinen6233547412826
Markus Kulmala4139755112633
Matti Toivio8307685412254
Aaro Helin4149813011112
Riku Gabrielsson4148426811050
Atte Eronen8250693610523
Mika Myllymäki81855050100152
Marko Lakanen717334548842
Tero Karppanen26747408720
Petri Widgren 617360268618
Niko Nordlund4145295584103
Pasi Sorvali 7108612283122
Ville Matikainen26258248218
Petri Kiikkinen610349318016
Heikki Hätönen39244307430
Albert Koskinen613241327334
Hannu Sassi 410946247042
Konsta Tykkyläinen413741297016
Matti Vapaniemi310425457068
Janne Lähteenmäki410628396728
Peter Kotilainen14346206616
Toni Katajisto413741256668
Matti Koskela 719033336618
Miro Lehtinen27926386414
Janne Mannisto511542186056
Kara Tilhe621134266054
Tuomas Koukari621123355836
Tino Salminen518919375648
Juuso Kiviharju2612826548
Tero Lahtinen410325285386
Juha Kivilehto414312405274
Toni Martikainen28235165132
Jari Sorvali12315351550219
Jere Pulkkinen815317335057
Lauri Tuomi49631174830
Pekka Hannula25722264835
Paul Kotilainen27821264712
Vesa Punkari37017304732
Lauri Antila515123234626
Jarko Lakanen310024204412
Joni Korppi2493754226
Jani Blad28727144126
Tuukka Salo617321204114
Vesa Nordling24110304018
Jukka Laurila27723163944
Eemeli Akola616511283912
Janne Jantunen38423133650
Vesa Pussinen2402693536
Jami Manninen13325103512
Harri Petäjistö32719133259
Tero Salomaa411116153174
Riku Reunamäki14117133012
Jouko Honkanen13417133012
Vertti Wigren 41432092912
Pasi Pulkkinen717214152964
Adrian Zimmermann132235282
Hannu Pelttari2232072710
Markku Aho2291314274
Jussi Korhonen133522270
Antti Mäki51226192573
Ville Ahokas5931592449
Antti Aho57014102426
Juho Syvänen81341410242
Alpo Laitila255176239
Teemu Häkkinen1231672341
Tommi Ahola129158230
Petri Hakonen1211582312
Marko Lamu310613102312
Heikki Rantala141914236
Juuso Koskinen614110122241
Marko Lamminpohja510613821111
Tatu Varpukari1351010206
Matias Vaajala373118194
Joona Rantala139910194
Simo Koreniitty391811192
Jussi Viitanen113750191961
Janne Koukkari3711441884
Ossi Ojala4881071720
Janne Louhelainen141981722
Petri Mäkeläinen12998172
Pasi Kiikkinen222124166
Jesse Ruokostenpohja37788162
Henri Kamarainen116313168
Pekka Nieminen72221151618
Ari Lamminpohja3591141566
Janne Vainio 243961516
Jyrki Laaksonen1385101546
Jesper Kivipaasi129581315
Arto Riihimäki12984122
Simon Bichel13475126
Teemu Jaakkola253921110
Mikko Hernetkoski474561138
Janne Vilhunen11682100
Jari Myllymaa38664108
Jyri Järvinen26155104
Pekka Virtanen12681927
Jari Apuli2275494
Jukka Mustonen1185498
Lassi Toriseva1031709910
Vesa Leppänen178080
Tero Naskali38244826
Tino Lindstedt3323582
Jarkko Mäkisalo224268116
Rami Svard3504376
Tommi Tuominen13334714
Markus Vuorinen2282572
Jesper Thorberg 12642612
Jaska Lähteenmäki2273366
Juuso Woivalin4363362
Teemu Lehtola4362460
Veli Paloheimo6312466
Ville Lahdensuo12024610
Petteri Hakanen14132514
Otto Kilpi2202350
Timo Isoaho13214514
Arif Hairedin52731410
Mikko Vainio1102240
Eetu Pättiniemi172240
Kari Lindberg1270446
Janne Viitala2183030
Janne Rusanen253030
Tommi Pajunen333032
Markus Alin1182130
Kristian Rajakaltio192132
Markus Lehtivuori2301234
Teemu Aaltonen1251232
Antti Rantala1101232
Pekka Pohjamo141230
Hiski Kosunen2121230
Jaakko Jyrkkä2301120
Sami Seppänen131122
Joni Järviö51450220
Stevan Burkl1471010
Michael Flury12310110
Petri Pollardi1121010
Ken Kivilä1111010
Jarkko Nieminen141010
Olli Tuormala51590116
Tomi Ikonen1320112
Aleksi Toiva1280114
Kimmo Kontiainen1230112
Karim Derdar1170112
Rene Anderson1130112
Antti Laakkonen130110
Tuomas Lehtinen130110
Mikke Mäkinen110110
Pietari Jääskeläinen3430112
Mark Lehtimäki711300014
Matti Tuomiranta2590000
Riku Saarentola5240000
Ossi Lahti1190000
Eero Makkonen4150000
Jani Puukkoniemi1150000
Raimo Hietala1140000
Jarko Purmonen1140000
Ville Kangasmäki2130000
Kennet Ketola1120000
Tommi Kekkonen1100000
Teemu Katajisto190000
Heikki Hogman370000
Veli-Matti Koivunen170000
Antti Ylisiurunen270000
Antti Jaakkonen160000
Jani Kianta260000
Petteri Nieminen160000
Janne Ronni160000
Teemu Alghren150000
Janne Kinnunen150000
Valtteri Lampinen150000
Jarno Liikala150000
Matti Palonen150000
Eetu Hakkinen240000
Juha-Matti Laakso140000
Sami Dahlstrom130004
Ari-Jukka Perkiömäki130002
Antti Sirkia130000
Toni Tuomi130000
Otto Kunnari 120000
Joona Laukkanen120000
Antti Vuolukka120000
Antti Kykkänen 110000
Petri Mastomaki110000
Antti Okkonen110000
Markus Talvitie2340000
Otso Auvinen130000
Oskar Sillanpää14500012
Niilo Helin120000

Naisten edustusjoukkueen pistepörssi 1998-2021

PelaajatKaudetOttelutMaalitSyötötPisteetJäähyt
Katriina Saarinen18494493324817114
Nina Rantala11334390397787106
Eliisa Alanko720032618551136
Hanna Sipiläinen11315207301508106
Anne Suomalainen1023120819039840
Petra Mäntynen617421917539450
Irja Lahtinen15440139167306158
Alisa Pöllänen1022516811528398
Katri Luomaniemi720312714727434
Veera Molkka72001439323622
Ella Alanko499858216730
Sanni Nieminen10240748515937
Minna Korhonen3101796714612
Minna Kallio11243658114670
Jenni Niikkanen25656891456
Mari Ulmanen6130915014150
Kristiina Kauppila71443110914025
Henna Yläsuo7202566512154
Satu Schilcher37947418810
Salla Suomela5935232844
Mari Alila819452328420
Meri Jokinen 37839377625
Paula Jokinen37942307210
Julia Woivalin714749196818
Irina Peltola411020476750
Janna Ahonen613347196630
Eeva-Mari Paavola3544223654
Michaela Sponiarova24535245910
Tytti Lehtinen513622355754
Tiia Raitanen516812415327
Raakel Rasanen69825265147
Annemari Lyden61283020506
Siru Kekkonen25230184839
Sofia Lappalainen2553016466
Maiju Hakulinen410229174634
Mirca Anderegg1292024448
Annu Selinummi3482518434
Eeva Valkonen61543183914
Johanna Laurila71902323468
Denisa Ferencikova1221813312
Meri Mäkinen2551714312
Erja Lötjönen127229314
Jenna Ruokostenpohja4871615316
Alma Laitila2551118290
Sanna Salonen4108245292
Mia Miesmäki51311315288
Emma Rantanen5951016262
Iida Soininen41001313266
Maija Joensuu61499172628
Kiira Joki3701312258
Natalia Pitkäkangas3451411259
Hillevi Arkkila2509162512
Elina Enlund124159242
Ann-M. Gregorwich51099152426
Emilia Lintilä242167230
Anna Vitikainen248517222
Kaisa Malmbeg127183212
Madeleine Ellilä132164206
Laura Airila479811194
Mira Juvonen71591451915
Gitta Suominen129133162
Lotta Purhonen13059144
Riina Pulkkinen5127311146
Hannele Kero3914101412
Jetta Uotila251103132
Minttu Virtanen12558132
Anu Kolinummi36267133
Viola Pennanen24776134
Kaisa Hannula25576138
Hanna Hakala25767138
Nina Närte411958138
Liina Lehtinen591941310
Mari Levonen12384125
Jenni Tuominen25347118
Alzbeta Durikova12138118
Susanna Kiiskinen246471110
Julia Jokela2344590
Terhi Saarela2304592
Annika Eisanen1224592
Viivi Ahola3582794
Annastiina Intila2423584
Aino Viskari4746284
Viivi Virtanen4923585
Johanna Vesa23235824
Alisa Mäkelä1124370
Hanna Pukero1194370
Johanna Vikman1173472
Miia-Marika Toivo3853474
Annina Vainio2573474
Pauliina Laasanen37834710
Kati Pasanen1333360
Mona Takalo3441560
Anni Järvinen4661568
Tiina Kukkasniemi51173254
Jenni Vahela1292354
Terhi Sorvali2394156
Tiina Lehto2292240
Elina Helminen2360446
Pia Mäenpää1261230
Clarissa Koivuniemi3250330
Ellinoora Vihreäsaari2370330
Annukka Virnes192132
Kristiina Sirviö3311232
Enni Laine1211232
Riitta Pietilä2372136
Tiia Leppänen1122020
Milja Kiviharju2270220
Veera Kuosmanen112020
Laura Vahala3631120
Milja Alanko1181120
Riikka Elonen1302022
Ella Salonen2270222
Siru Torkki3521124
Hanna Palomäki11211212
Katri Honkonen12011218
Mia Pohjanheimo3651010
Tuire Niittymäki1201010
Katja Kankkunen1101010
Marjo Myllyniemi1100110
Emilia Pulkkinen180110
Suvi Koistinen1100110
Marjut Kinnunen170110
Elina Mäntylä1230112
Mari-Liis Parmas23401118
Anniina Sirviö3540000
Hannele Lehtonen4530000
Maija Kalliolepo2300000
Tiia Hoikkala3290000
Niina Peltola2290000
Satu Järveläinen1230000
Marika Nurminen1230000
Karita Väänänen2220000
Katja Tyyskänen1210000
Armi Niemelä1190000
Fanny Sointu1190000
Johanna Salo1110000
Mia Kaasalainen190000
Heli Halme120000
Jonna Mäkelä120000
Jessika Lindroos110000
Minna Seppälä110000
Riikka Valkamo130000
Jenni Reponen130000
Anna-Kaisa Linden190000
Aada Siro160000
Aino Lahti110000
Eveliina Karhapää1180000
Pauliina Silvennoinen120002
Helmi Hirsimäki4330004